Giá vé xe Cao Lâm

-Doanh Nghiệp tuân theo chỉ thị giá của sở giao thông vận tải

<Phan thiết – TP-HCM >

Giá 150.000đ  (bao gồm đón khách tận nơi)

<TP-HCM-Phan thiết>

Giá 150.000đ (bao gồm đón khách tận nơi)

Giá 130.000đ  (dành cho những khách tự duy chuyển ra nhà xe)