Các tuyến xe Cao Lâm

<<Phan Thiết – TP HCM >>

Bao Gồm :

Xe 12H xuất phát  ( 23h  báo thức và trung chuyển khách)

Xe 1H xuất phát  ( 24h  báo thức và trung chuyển khách)

Xe 2H  xuất phát ( 1h  báo thức và trung chuyển khách)

Xe 4H xuất phát  ( 3h báo thức và trung chuyển khách)

Xe 9H xuất phát  ( 8h15 báo thức và trung chuyển khách)

Xe 13H xuất phát  ( 12h15 báo thức và trung chuyển khách)

<<TP HCM – Phan Thiết>>

Xe 9H xuất phát  ( 8h15  trung chuyển khách)

Xe 12H xuất phát  ( 11h15  trung chuyển khách)

Xe 14H xuất phát  ( 13h15  trung chuyển khách)

Xe 16H xuất phát  ( 15h15  trung chuyển khách)

Xe 18H xuất phát  ( 17h15  trung chuyển khách)

Xe 20H xuất phát  ( 19h15  trung chuyển khách)